کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران و مهندسین شرکت کانرود سازه پتروشیمی چابهار

شماری از کارگران و مهندسین شرکت کانرود سازه پتروشیمی چابهار روز  دوشنبه 1 اسفند ماه در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به اعتصاب زدند.

کارگران و مهندسین شرکت کانرود سازه پتروشیمی چابهار که از چهار پیش تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند با خواست دستیابی به کلیه معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و در محوطه محل کار خود اقدام به برگزاری تجمع کردند. آنها طی نامه ایی به ریاست شرکت اعلام کرده اند در صورت بی توجهی به خواسته ها و عدم پرداخت مطالبات مزدیشان، طی روزهای آینده نیز دست به اعتصاب گستردهتری خواهند زد.