کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران نفت و گاز و ضرورت حمایت و اعلام همبستگی

اعتصاب کارگران نفت و گاز و ضرورت حمایت و اعلام همبستگی

گزارشات منتشرشده در روز چهارشنبه 6 تیرماه حاکی از آن است که هفتمین روز اعتصاب بزرگ کارگران پروژه‌ای صنایع نفت،گاز و پتروشیمی با دامنه وسیع و گسترده ای همچنان ادامه دارد.

اعتصاب این کارگران از روز 30 خرداد و با خواست حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و تغییر نوبت‌کاری به 14 روز کار و 14 روز استراحت آغاز شده است.گفتنی است که تاکنون 21 هزار نیروی پروژه‌ای، قراردادی، ارکان ثالث و… در 95 شرکت پروژه ای نفت و گاز به این کارزار پیوستند تا هم وضعیت دریافتی خود را اصلاح کنند و هم وضعیت مرخصی‌ها و امنیت شغلی و تبدیل وضعیت خود را با حذف پیمانکاران بهبود ببخشند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، با توجه به سرکوب های گذشته و تقلای گسترده نیروهای امنیتی و سرکوبگر برای درهم شکستن اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنایع نفت،گاز و پتروشیمی از طریق شناسایی سازمانگران و کنشگران این حرکت برزرگ اعتصابی، حمایت و همبستگی با مطالبات این کارگران در حال حاضر اهمیت مضاعفی دارد.