کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران منطقه ویژه پتروشیمی سلمان فارسی

روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه، کارگران پروژه‌ای شاغل در مخازن کروی واقع در منطفه ویژه پتروشیمی سلمان فارسی در بندر خمینی، در اعتراض سطح نازل دستمزهای خود دست از کار کشیدند.

از قرار معلوم کارگران پروژه‌ای پیشتر از طریق مدیریت کمپین مرکزی خود اعلام کرده بودند که خواستار افزایش دستمزد به میزان ۵۲ درصد می‌باشند و در صورت عدم افزایش دستمزد به میزان خواست کارگران، دست به اعتصاب سراسری خواهند زد. – آنها همچنین اعلام کرده اند در صورت بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به اعتصاب گسترده تری خواهند زد.