کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران فاز 14 کنگان

بیش از ۱۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و شرکت آی پی ام آی در فاز 14 کنگان  روز شنبه 29 اریبهشت ماه در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدهای خود و  عدم افزایش مناسب مزد  سال جدید دست به اعتصاب زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض،  افزایش دستمزدها خواست اول آنهاست و برای قراردادهای سال جاری نه تنها 35 درصد افزایش مزدی ای که اعلام شده باید انجام گیرد، بلکه با توجه به رشد سرسام  آورد تورم انتظار حداقل کارگران افزایش 45 درصدی دستمزدها در تمام سطوح است وی همچنین افزود، علاوه بر پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، دیگر مطالبات کارگران پروژه ای نفت از جمله بهبود وضع خوابگاهها و مراکز عمومی بهداشتی محیط های کار و ایمنی کار باید محقق شوند.