کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری کیانپور در پتروشیمی بوشهر

کارگران شرکت پیمانکاری کیانپور در سایت ۱ پتروشیمی بوشهر روز شنبه 7 خردادماه، در اعتراض به به پرداخت نشدن ۳ ماه دستمزد و انجام نشدن وعده‌های مقامات دولتی مبنی بر اضافه حقوق ۳۸ درصد و اعمال مصوبات کمپین ۱۰/۲۰ اعتصاب کردند.

کارگران این شرکت می‌گویند که پیمانکار ۲ هفته پیش، مبلغ صورت وضعیت خود را دریافت کرده، اما از پرداخت دستمزدهای معوقه خودداری ‌می‌کند. کارگران شرکت پیمانکاری کیانپور همچنین خواهان اعمال مصوبات کمپین ۲۰/۱۰ می‌باشند. مسئولین این شرکت پیمانکاری، پیش از این با این طرح موافقت کرده بودند، اما با گذشت زمان مخالفت خود را با اعمال این طرح اعلام کرده‌اند. کارگران در حال حاضر به صورت ۲۴ روز کار و ۶ روز مرخصی کار می کنند.