کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت جهان پارس در بوشهر

روز یکشنبه ۱۹ شهریورماه،جمعی از کارگران شرکت جهان پارس شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه به دلیل پرداخت نشدن دستمزدهای خود دست به اعتصاب و برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

گزارشات منتشرشده حاکی از آن است که شمار زیادی از کارگران شرکت جهان پارس پتروشیمی بوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد‌هایشان از روز دوشنبه در اعتصاب بسر می‌بردند.این کارگران برای شرکت جهان پارس پتروشیمی بوشهر کار می‌کنند.پرداخت نشدن دستمزد کارگران این شرکت پیمانکاری در حالی است که سایر پیمانکاران، دستمزد کارگران خود را پرداخت کرده‌اند.این کارگران در این اعتراض اهم مطالبات خود را افزایش دستمزدها و ده روز مرخصی در ازای بیست روز کار عنوان کرده اند.