کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب کارگران خدمات عمومی کودکان مونتگومری در آمریکا

74h

74h

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 29 تیرماه، جمعی از کارگران خدمات عمومی کودکان مونتگومری در آمریکا که دستِ کم ۲ هزار کودک بدسرپرست و نیازمند مراقبت‌های ویژه را پوشش می‌دهند نسبت به دستمزدهای پایین خود دست به اعتصاب زده اند.
بر پایه این گزارش، این کارگران که برای اولین بار دست به اعتصاب می‌زنند، از نیم شب قبل از آن تلفنها و کامپیوترها را خاموش کرده‌ و اعلام کرده‌اند تا ۱۰ روز کار نخواهند کرد. معترضین با سردادن شعار هایی از جمله ” خواهان دستمزد شایسته هستیم” خواهان برآورد شدن خواسته های شان هستند.