کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران بخش کوره های بخار هفت تپه

کارگران بخش کوره های بخار مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه 17 مهر ماه در اعتراض به اخراج از کار یکی همکار خود به نام “امید آزادی” دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع کردند.
کارگران معترض می گویند، “مقامات شرکت به شکل های مختلف برای عقب زدن اعتراضات کارگران و تعرض به آنان تلاش و توطئه گری میکنند و از آنجا که جرات اخراج مستقیم کارگران را ندارند، برخی از آنان را تحت عنوان “عدم نیاز” کنار میگذارند. اما کارگران ایستاده اند و اجازه نمیدهند.” در عین حال کارگران نیشکر هفت تپه خواستار بازگشت به کار باقی کارگران اخراجی در شرکت و نیز بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سه کارگر دیگر که در جریان اعتراضات سال ٩٧ دستگیر و بعد زیر فشار اعتراضات آزاد شده و پرونده هایشان بسته شد ، هستند. آنهام می گویند کارگران نیشکر هفت تپه پیگیر مطالبات خود بوده و پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تمدید دفتر چه های بیمه شان مطالبات فوری آنهاست.