کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران آمازون در اعتراض به حجم کار زیاد

روز چهارشنبه ۱٩ تیرماه، کارکنان انبار “شاکوپی” آمازون در اعتراض به حجم کار زیاد دست به اعتصاب زدند.
کارکنان بخش انبار شاکوپی واقع در ایالت “مینه سوتا” با برپایی اعتصابی ۶ ساعته خواستار تبدیل قرارداد موقت به استخدام رسمی و افزایش سطح دستمزدهای خود شدند. آنها نسبت به بالا بودن حجم کارو سطح نازل دستمزدها، عدم تبدیل قرارداد موقت به استخدام رسمی اعتراض دارند.