کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

اعتصاب کارکنان یازده آسایشگاه در آمریکا

کارکنان ۱۱ آسایشگاه در ايالت “ایلینويز” آمريکا در اعتراض به کمی دستمزدها در روزهایی کرونایی دست به اعتصاب زدند.

یکی از معترضان به نمایندگی از سایر همکاران خود می گوید، “دیگر زمان آن رسیده است تا کاری کرد و مطمئن شد که از همه کارکنان و پرسنل بخش بهداشت و درمان حمایت می‌شود.” معترضان یم می گویند اگر از سوی دولت حمایت نشوند، آنها هم دیگر نمی توانند از سالمندان محافظت کنند.