کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارکنان کارخانه نساجی یزد بافت

روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه، شماری از کارکنان کارخانه نساجی یزد بافت در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست از کار کشیده و در محل کار خود دست به تجمع زدند.

کـارگران کارخانه نساجی یزدباف با برپایی این تجمع اعتراضی، خواستار دریافت ۲۰ ماه دستمزد و سایر مزایای معوقه خود شدند. کارفرمای کارخانه که با اعتصاب و این حرکت اعتراضی کارگران کارخانه نساجی یزد مواجه شده بود، با حضور در میان تجمع کنندگان سعی کرد با تهدید به اخراج، کارگران را به سر کارهایشان بازگرداند؛ ولی کارگران بی اعتنا به تهدیدهای کارفرما، به تجمع خود ادامه دادند و اعلام کردند تا محقق شدن خواسته هایشان به سر کار باز نخواهند گشت.