کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارکنان و رانندگان اداره راه و شهر سازی استان کردستان

بنا به خبر دریافتی، روز دوشنبه 9 آبان ماه، پرسنل شاغل در اداره راه و شهرسازی استان کردستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر پایه این گزارش، تمامی کارگران و کارمندان شاغل در شهرهای استان کردستان روز دوشنبه به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، وضعیت بیمه کارگران و برچیده شدن شرکت پیمانکار واسطه در شهر سنندج در محوطه این شرکت دست به اعتصاب زدند.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-