کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارکنان شرکت مجتمع فولاد خراسان

شماری از کارکنان شیفت صبح مجتمع فولاد خراسان روز سه شنبه شانزدهم خرداد ماه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود اعتصاب کردند.

این کارگران که هرکدام دارای ۸ تا ۱سال معوقات مزدی و همچنین مزایای پرداخت نشده می باشند در پی برگزاری چندین تجمع اعتراضی و بی توجهی مسئولین به خواسته هایشان دست به این اعتصاب زده‌اند. آنها می گویند به وعده‌های داده شده اعتماد ندارند و تا رسیدن به کلیه مطالباتشان حاضر نیستند به سر کار بازگردند.