کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارکنان‌ بانک های کشور

پیوستن کارکنان‌ بانک ها به صف معترضان صنفی5

برخی گزارش‌های روز دوشنبه 21 اسفندماه حاکی از اعتصاب چندین ساعته کارکنان بعضی شعب بانک ها در اعتراض به وضعیت معیشتی این قشر است.

کارکنان شعب مختلف بانک های کشور با برپایی تجمع مقابل بانک مرکزی در تهران نسبت به بی‌تفاوتی مسئولان درباره مطالبات معوقه خود اعتراض کردند.کارکنان با در دست داشتن نوشته‌هایی،خواسته‌های خود را اعلام کردند.این کارکنان خواستار رسیدگی مسئولین به وضعیت معیشتی خود و پاسخگویی مشخص مسئولین شدند.آنها همچنین خواستار همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان بانک ملی با کارکنان بانک مرکزی‌،رفع تبعیض بین کارکنان بانک ملی و سایر کارمندان دولت می باشند.