کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتصاب کارمندان ادارات دولتی استان سلیمانیه

اعتصاب کارمندان ادارات دولتی استان سلیمانیه1

کارمندان ادارات دولتی در استان سلیمانیه عراق و دو منطقه مستقل راپرین و گرمیان روز یکشنبه 5 فروردین ماه به علت تاخیر در پرداخت حقوق ماهیانه شان بار دیگر دست به اعتصاب زدند.

کارمندان اداره امور راهنمایی و رانندگی، اداره مالیات، برق، برخی از کارمندان بیمارستان شار و کلار، اداره گذرنامه و کارت ملی، اداره راه، دادستانی عمومی و بخش مراکز بهداشتی استان سلیمانه و مناطق راپرین و گرمیان اعتصاب کردند.به گفته خبرنگاران،برخی از کارمندان و اساتید دانشگاه سلیمانیه و برخی دانشکده ها و موسسات نیز اعتصاب کردند.همچنین برخی از دانشجویان در راستای همدردی با اساتید و خانواده های خود و به علت عدم پرداخت کمک هزینه ماهیانه از اعتصاب خود خبر دادند.