کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب پرستاران اتاق عمل بیمارستان مدنی کرج

پرستاران اتاق عمل بیمارستان مدنی کرج روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه، در اعتراض به وضعیت حقوقی و معیشتی خود دست به اعتصاب زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، پرستاران معترض به استثنای عمل‌های اورژانسی، از رفتن به اتاق عمل خودداری کردند. آنها  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض دارند. گفتنی است، ساعت کار موظفی پرستاران از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش یافته، بدون آنکه به دستمزدهای آنان افزوده شود .