کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی آبادان

روز دوشنبه ۵ دیماه، شماری از کارکنان پتروشیمی آبادان در اعتراض به فضای امنیتی پتروشیمی و  عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل این مجتمع دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیت خودداری کردند.

به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از روز یکشنبه چهارم دیماه کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به فضای امنیتی ایجاد شده در محل کار خود و نامه های تهدید آمیز برای کارگران معترضی که در تجمعات قبلی حضور داشتند، وارد اعتصاب شدند و  صبح روز دوشنبه سایر کارگران این پالایشگاه به اعتصاب پیوسته و مجتمع به حالت تعطیل در آمده است. خواست فوری این کارگران پایان دادن به احضارها و تهدیدات امنیتی است. اعتراض این کارگران همچنین به بدتر شدن وضع معیشتی خود بوده است.