کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

اعتصاب و تجمع کارگران قند مهاباد

کارگران کارخانه قند مهاباد روز سه شنبه ۸ مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه و همچنین اخراج تعدای از همکاران خود دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند.

این کارگران در خصوص اعتراضات خود می گویند، تاکنون چندین بار برای دریافت بیش از 5 ماه دستمزد معوقه و سایر مزایای خود به مدیریت کارخانه مراجعه کرده اند اما تاکنون موفق به دریافت مطالبات خود نشده اند. هممچنین گفته می شود در جریان این اعتراضات چند تن از کارگران به بهانه های مختلف از کار اخراج شده اند. معترضان ضمن خواست دریافت کلیه مطالباتشان خواستار بازگشت به کار کلیه همکاران اخراجی خود نیز می باشند.