کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارکنان پايانه نفتی قشم

روز پنجشنبه 29 دیماه کارکنان پایانه نفتی قشم در حمایت از فراخوان شورای سازماندهی اعتصابات و اعتراضات کارگران نفت، دست به اعتصاب زدند.

آنها نیز مانند سایر همکاران خود  خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، حذف سقف حقوقی، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.