کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای یکی از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری در زندان اشنویه

کاروان شاهی پروانە از بازداشت‌شدگان خیزش “زن،زندگی،آزادی” روز شنبه 22 اردیبهشت ماه در اعتراض بە بلاتکلیفی ۲۰ ماهە خود در زندان مرکزی اشنویە دست بە اعتصاب غذا زد.

نامبرده دوشنبه شب دوم آبان ۱۴۰۱ توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد و در دوره بازداشت خود تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفتە بود.وی به همراه شش نفر دیگر از بازداشت‌شدگان دیگر اشنویە بە محاربە متهم و پس از هجده ماه،در آخرین جلسه دادرسی شعبه سه دادگاه رژیم ارومیه از اتهام محاربه تبرئه شدند.