کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای یوسف ندرخانی، کشیش زندانی

“یوسف ندرخانی” کشیش زندانی در زندان اوین، از روز دوشنبه ۱ مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است.

اعتصاب غذای این زندانی در اعتراض به وضعیت تعلیقی تحصیل فرزندانش و امتناع مدارس از ثبت نام این دانش آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید صورت گرفته است. “یوسف ندرخانی” در اعتراض به این وضعیت اعلام کرده است “تا زمان رفع ممانعت های پیش روی فرزندانش برای ادامه تحصیل، به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.”