کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای چهار زندانی معترض آبدانان و درەشهر

بر اساس گزارش‌های منتشرشده،چهار زندانی معترض در بازداشتگاە مرکزی ادارە اطلاعات ایلام بە نام‌های: “وحید چاوران، ناصر رضایی و محمدحسین ناصری همگی اهل آبدانان و بختیار محمدزادە اهل درەشهر” از روز شنبه دوازدهم شهریور،دست بە اعتصاب غذا زدند.

بر اساس این گزارش،این زندانیان معترض بە دلیل بلاتکلیفی و همچنین اعتراض بە وضعیت نامناسب جسمی و روحی وحید چاوران در زندان دست به اعتصاب زدند.وضعیت “روحی وحید چاوران” از حدود یک ماە پیش رو بە وخامت گذاشتە است.گفتە شدە کە مامورین بازداشتگاە اداره اطلاعات با خوراندن داروهای اعصاب باعث اذیت و آزار بیشتر روحی در وی شدەاند.گفتنی است که در پی انتشار این خبر،جو شهر آبدانان در استان ایلام متشنج شدە و گروهی از جوانان مبارز اعلام کردەاند کە در برابر این رفتار غیرانسانی سکوت نمی کنند و بە زودی دست بە اقدام عملی خواهند زد.