کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب صدها کارگر عسلویه

جمعی از کارگران عسلویه  روز جمعه 25 مهر ماه به نمایندگی از2 هزار نفر از همکارانشان نسبت به سطح نازل حقوق، عدم پرداخت بموقع آن و شرایط کاری و زیستی نامناسب،  اعتراض کردند.

کارگران معترض اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های خود از جمله “پرداخت کلیه دستمزدهای معوقه، برکناری پیمانکاران و  بستن قرار داد مستقیم با وزارت نفت، بهبود وضعیت خوابگاهها و مراکز درمانی و غذا خوری ها و برقراری استانداردهای قابل قبول زیستی در این منطقه ها و رعایت پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی در مقابله با بیماری کرونا و پرداخت دستمزد برابر در برابر با کارگران رسمی در صنعت نفت” به سر کار بازنخواهند گشت.