کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب شهروندان بلوچستانی در مقابل جایگاه سوخت کارواندر خاش

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه جمعی از شهروندان بلوچ در مقابل جایگاه سوخت کارواندر خاش به دلیل عدم در اختیار قرار دادن کارت سوخت مادر به مردم اعتصاب کردند.

مسئولین جایگاه،کارت سوخت مادر را تنها در اختیار نیروهای یک شرکت متعلق به سپاه که در جنب این جایگاه قرار دارد،می دهند و شهروندان از آن محروم هستند.یک منبع مطلع گفت:این کارت سوخت در اختیار نیروهای شرکتی سپاه قرار داده می شود و مردم بلوچ در این منطقه برای دریافت ۱۰ لیتر بنزین و سوخت گیری در مضیقه قرار دارند.شماری از شهروندان کارواندر نیز در اعتراض به این اقدام با پارک کردن خودروهای خود در مقابل این جایگاه سوخت،اعتصاب کردند.