کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اعتصاب سیاسی در کردستان پیروزمندانه به انجام رسید

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له

امروز شنبه ۲۵ م شهریور در سالروز قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز انقلاب  زن زندگی آزادی اعتصاب سیاسی و عمومی مردم کردستان در گرامیداشت این روز تاریخی، قاطعانه و پیروزمندانه به انجام رسید. این اعتصاب در شرایطی روی میدهد که طی دو هفته گذشته رژیم جمهوری اسلامی هر چه را که در توان داشت برای جلوگیری از وقوع آن انجام داد. بازداشت دهها تن از فعالین سرشناس مدنی، که تصور می کرد ممکن است نقشی در برپائی این اعتصاب داشته باشند، تهدید صدها نفر از مبارزینی که حبس های تعلیقی داشتند، میلیتاریزه کردن شدید همه شهرهای کردستان از جمله این اقدامات بود. پیام سیاسی این اعتصاب عمومی روشن است،انقلاب ژینا (زن ، زندگی، آزادی) ادامه دارد و مردم ستمدیده و محروم عزمشان برای پیروز شدن جزم است.

اما مردم کردستان در این مبارزه و مقاومت باشکوه تنها نبودند. در این روز در چندین نقطه ایران شاهد پشتیبانی مردم  از اعتصاب عمومی در کردستان بودیم. و این البته تصادفی نیست، درد مشترک فریاد مشترک می طلبد.

تمهیدات رژیم برای جلوگیری از حضور مردم بر سر مزار جانباختگان گسترده و بی سابقه است. بر سر مزار “ژینا” تانک و خودرو زرهی مستقر کرده اند. دریچه های سدچراغ ویس سقز را باز کرده اند تا راههای فرعی منتهی به آرامستان آیچی را مسدود کنند. این بار به وضوع مردم قدرت پایان ناپذیر خود را در سیمای رژیم مشاهده کردند.

اعتصاب سیاسی عمومی سنتی جا افتاده در جامعه کردستان است. این بار نیز مردم، قدرت مبارزه متحدانە خود را در این شکل اعتراض سیاسی تجربه کردند.با این ‌حال ما هنوز در مسیر رسیدن بە پیروزی نهایی، مراحل دیگری را پیش‌رو داریم  کە باید با خرد سیاسی و با همان ارادە و روحیه مبارزاتی تاکنونی، خود را برای پشت سر گذاشتن آنها آمادە کنیم. انعطاف در تاکتیکها در یک مسیر استراتژیک روشن ،از ملزومات پیروزی ما است. اعتصاب عمومی به عنوان یکی از این تاکتیک‌ها، کارا بودن خود را در مقابل جمهوری اسلامی در زمینگیر کردن و منفعل کردن نیروهای سرکوب نشان دادە است. مردم کردستان با در پیش گرفتن این تاکتیک مبارزاتی تاکنون چند بار جمهوری اسلامی را به عقب رانده اند و نیروهای سرکوبگرش را در مقابل ارادە متحد خود بە زانو درآوردەاند. امروز بازهم نمونه باشکوه دیگری را از بکارگیری این شیوه مبارزه را آزمودند. این اعتصاب باردیگر سیمای توده ای و اجتماعی خیزش کنونی بر علیه رژیم اسلامی و برای ساختن آینده ای بهتر را به روشنی به مردم جهان نشان داد.

اما اهمیت این مبارزە در تداوم آن است. به همین دلیل وظیفه همه ما، چە در کردستان و چه در کل ایران این است کە این مبارزە همچنان و با قوت بیشتر تداوم پیدا کند. ما یک نبرد فرسایشی و هدفمند پیش رو داریم. نبردی که توده کارگران و مردم محروم حاشیه شهرها در همراهی با دانشجویان و زنان برابری طلب در آن نقش سرنوشت سازی ایفا خواهند کرد. بدون شک آنچه که در سال پیش رو  و سال اینده روی خواهد داد ، مهر تجربیات ارزشمند سال گذشته را بر خود خواهد داشت. تجربیاتی که متاسفانه با بهای سنگینی بدست آمدند. شرایط دشوار زندگی اقتصادی بیش از هفتاد درصد مردم زیر خط فقر، این توده وسیع را به ناچار در مسیر مبارزه با رژیمی قرار خواهد داد که هم نان و هم آزادی آنها را به گروگان گرفته است.  اگر چه از هم اکنون نمی توان شکل و زمان و مکان رویارویی ها را با دقت تعیین کرد ، اما  تردیدی نیست که این انقلاب در اشکال متنوع در اعتراضات مردم  محلات فقیر نشین حاشیه شهرها،در مدارس و دانشگاهها، چه در کف خیابان و چه در شکل اعتصاب سیاسی عمومی و اعتصابات کارگران،معلمان،اعتراضات بازنشستگان،خانوادەھای داغدیدە جانباختگان و غیره ادامه پیدا می کند.

اعتصاب عمومی امروز ۲۵ شهریور یکی از عرصه هایی این مبارزه وقفه ناپذیر بود که پیروزمندانه به انجام رسید. دست همه مبارزین و فعالین و مردم متحدی که این پیروزی را ممکن کردند به گرمی می فشاریم و به یاد و خاطره  جانباختگان انقلاب زن ، زندگی ، آزادی  درود می فرستیم.

زنده باد جنبش انقلابی مردم کردستان

زنده باد انقلاب «زن، زندگی، آزادی»

کمیته مرکزی کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

۲۵ شهریور ۱۴۰۲

۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳