کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

اعتصاب سراسری در برلین

تحت تاثیر اعتصاب کارگران بخش عمومی در برلین، روز شنبه 12 مهر ماه، کارگران مترو، اتوبوس، ترامواها، پرستاران و کارگران بزرگترین بیمارستان برلین به نام چریته نیز به این اعصتاب پیوستند.

برپایه گزارش منتشره، ‌در سراسر هفته گذشته تاکنون، کارگران بخش عمومی در برلین آلمان در اعتصاب به سر می‌برند. این اعتصاب عمومی ادامه دارد و بخش های جدید از کارگران نیز به آن پیوسته‌اند. گفتنی است مطالبات اصلی معترضان، افزایش دستمزد و نیز بهبود شرایط کاری است که در دوره کرونا، بدتر نیز شده است.