کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب رانندگان اتوبوس های قم

روز سه شنبه 27 تیرماه،جمعی از رانندگان اتوبوس شاغل در خطوط شهری قم در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به اعتصاب زده‌اند.

رانندگان معترض می گویند تاکنون چندین بار با خواست پرداخت معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف رژیم دست به تجمع و اعتراض زده اند ولی هر بار با دادن وعده و وعیدهای مقامات به تجمع خود خاتمه داده بودند.گفته می‌شود،نیروهای سرکوبگر رژیم در نهادهای امنیتی اقدام به تهدید رانندگان برای شکستن اعتصاب و از سرگیری فعالیت‌های خود کرده‌اند.معترضان می گویند:طی یک ماه گذشته مسئولان شهرداری وعده داده بودند طی چند روز،کلیه مطالبات آنها پرداخت شود ولی اکنون و علیرغم گذشت چندین روز از شروع تیرماه هیچ یک از وعده های آنان محقق نشده است.