کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب راننده گان اسکله بندر رجایی شهر

روز جمعه 19 آذر ماه کامیونداران اسکله بندر رجایی شهر در اعتراض به سرکوب معترضان توسط رژیم اسلامی به اعتصابات سراسری ملحق شدند.

شایان ذکر است که در طی روزهای گذشته کامیونداران شهرهای مختلف بئ اعتصابات سراسری ملحق شده بودند و هئمچنین بازاریان و کسبه در اکثر شهرهای ایران به همراه دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور به مدت سه روز و همزمان با روز دانشجو اعتصاب کرده بودند. پیشبینی میشود که در طی روزهای آتی بخشهای دیگر اقتصاد ایران نیز در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی به اعتصابات سراسری ملحق شوند.