کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصابات کارگران رسمی نفت و گاز و کارگران قراردادی ارکان ثالث

اعتصابات کارگران رسمی نفت و گاز و کارگران قراردادی ارکان ثالث2 2

بر اساس کانال های خبری کارگران رسمی نفت و گاز،اعتراض کارکنان رسمی نفت و گاز که به صورت هفتگی از اوایل مهرماه ١٤٠٢ آغاز شده است،همچنان ادامه دارد.

خواسته های کارگران رسمی نفت و گاز “افزایش سقف دستمزد،دریافت پاداش بازنشستگی،پرداخت نکردن مالیات غیر قانونی و اجرای ماده 10” می باشد.تاکنون سکوهای دریایی در دو شرکت فلات قاره ایران و نفت و گاز پارس،تجمعات اعتراضی گسترده ای داشتند اما مقامات رژیم هنوز به خواسته و مطالبات این کارگران توجهی نکردند.اعتراض این بخش از کارگران نسبت به حذف شرکت های پیمانی و اصلاح طرح طبقه بندی و افزایش سطح دستمزدها می باشد.