کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگردان فضای سبز شهرداری چابهار

روز دوشنبه 1 فروردین، شماری از کارگران فضای سبز و خدمات شهری شهرداری شهرستان چابهار نسبت به تبعیض و بی عدالتی  علیه خود توسط مسئولین این سازمان اعتراض کردند.

بنابر گزارش ها، شهرداری شهرستان چابهار با پارتی حقوق شماری از نیروها را که از نزدیکان مسئولین هستند افزایش داده و دیگر نیروهای شهرداری همچنان با کمترین دستمزد و عدم دریافت مطالبات مزدی به موقع در وضعیت بدی قرار دارند. براساس این گزارش، کارگران شهرداری چابهار با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی و کمترین حقوق در شرایط بسیار سختی بسر می برند و از افزایش حقوق و دیگر مزایای اداره کار محروم هستند.