کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگردان فضای سبز شهرداری چابهار

روز دوشنبه 1 فروردین، شماری از کارگران فضای سبز و خدمات شهری شهرداری شهرستان چابهار نسبت به تبعیض و بی عدالتی  علیه خود توسط مسئولین این سازمان اعتراض کردند.

بنابر گزارش ها، شهرداری شهرستان چابهار با پارتی حقوق شماری از نیروها را که از نزدیکان مسئولین هستند افزایش داده و دیگر نیروهای شهرداری همچنان با کمترین دستمزد و عدم دریافت مطالبات مزدی به موقع در وضعیت بدی قرار دارند. براساس این گزارش، کارگران شهرداری چابهار با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی و کمترین حقوق در شرایط بسیار سختی بسر می برند و از افزایش حقوق و دیگر مزایای اداره کار محروم هستند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah