کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران کک‌سازی طبس در اعتراض به کاهش مزایای قانونی

روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه شماری از کارگران کارخانه‌ی کک‌سازی طبس در اعتراض به کاهش مزایای مزدی و قانونی‌ای که برخورداری از آنها جزو حقوق قانونی کارگران است،در مقابل دفتر مدیریت این کارخانه تجمع کردند.

در حالی که به گفته‌ی کارگران تولید کارخانه در سال جاری تقریبا به دو برابر افزایش یافته و کارگران تحت فشار کاری بیشتری قرار گرفته‌اند،کارفرما به بهانه‌ی کمبود منابع مالی برخی مزایای مربوط به حق افزایش تولید،حق پاداش و بهره‌برداری و همچنین کمک‌های غیرنقدی،رفاهی و مناسبتی را کاهش داده یا در بعضی موارد به کلی قطع کرده است.روشن است که البته سود کارفرما در این میان دست‌نخورده باقی می‌ماند و تاوان بحران‌های مالی جعلی یا واقعی کارفرمایان را مانند همیشه کارگران می‌پردازند و دستمزد و مزایای اندک آن اندکتر می‌شود.