کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پیمانی شهرداری تهران

جمعی از کارگران پیمانی شهرداری تهران روز چهارشنبه 24 مهر ماه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران معترض در این خصوص می گویند، روز سه شنبه ۲۳ مهرماه نیز در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان شورای اسلامی دست به تجمع زدند. ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است. آنها افزودند جدا از اینکه هنوز نتوانسته اند مطالبات معوقه خود را از شهرداری تهران دریافت کنند ، ۵ نفر از کارگران به بهانه شرکت در تجمعات اعتراضی از کار اخراج شده اند تا بدین وسیله مانع گسترش اعتراضات کارگری در خصوص تامین مطالباتشان گردند.