کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران

118h

 

118h

بنا به گزارش منتشره، کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران نسبت به عدم بیمه تکمیلی و هزینه‌های سنگین درمان سنگین اعتراض کردند.
بنا به گفته این کارگران، علیرغم گذشت 4 ماه از سال جدید، هنوز شرکت، موفق به عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای جهت پوشش بیمه تکمیلیِ کارگران پیمانکاری نشده است و مدیرعامل جدید وعده داده هرچه سریعتر این مساله را سر و سامان دهد. آنها هم چنین افزوده اند، هزینه‌های دارو و درمان سنگین است و “بیمه پایه” به تنهایی جوابگو نیست آنها مجبورند بیمه تکمیلی داشته باشند تا بتوانند خدمات بستری، کلینیکی و پاراکلینیکی را ارزان‌تر دریافت کنند چراکه با درآمد آنها پرداخت هزینه‌های این خدمات بسیار دشوار است.