کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتراض کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه آهن لرستان

شماری از کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه‌ آهن لرستان روز شنبه 5 اسفند ماه نسبت به عدم دریافت مطالبات مزدی خود از جمله پاداش ایام مناسبتی،اعتراض کردند.

این کارگران معترض که خواستار رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم هستند، می‌گویند: علیرغم وعده مدیران راه آهن لرستان برای پرداخت پاداش ایام مناسبتی که در آخرین دور از اعتراضات مطرح شد،  هنوز هیچ پرداختی انجام نشده؛ در نتیجه کارگران از روز پنجشنبه هفته گذشته تاکنون دست به اعتراض و تجمع زده‌اند.