کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت

روز سه شنبه 26 فروردین،جمعی از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت برای اعتراض نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده از طرف شورایعالی کار کتاب قانون کار را به اداره کار شهرستان شوش بازپس فرستادند.

این کارگران در تشریح این اقدام اعتراضیشان گفتند: کلیه کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به دلیل عدم پایبندی وزارت کار، شورایعالی کار و کارفرمای مجتمع نیشکر هفت تپه به قانون کار، بدینوسیله کتاب قانون کار را به اداره کار شهرستان شوش تحویل داده تا بدانیم که در روابط کارگری و کارفرمایی قانون‌گرایی معنایی ندارد و مصلحت و منافع کارفرمایان ملاک عمل است.

آنها افزودند: ضمن اینکه نسبت به تصمیم شورایعالی کار در خصوص اعمال نکردن ماده 41 قانون کار معترضند ،خواهان تجدیدنظر آن شورا در حداقل دستمزد تعیین شده هستند.