کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض کارگران قرارداد موقت و پیمانی هندوستان

روز شنبه 16 اردیبهشت ماه در ایالت جالاندهار هندوستان صدها کارگر زن معترض، در مقابل سالن اجتماعات این ایالت که مرکز اجتماعات دولتی و حزب حاکم است، تجمع کردند و علیه دولت و حزب حاکم شعار دادند.

به گزارش منتشر شده دور دوم انتخابات هندوستان با برخی اعتراضات کارگری در این کشور همزمان شده است. کارگران معترض چندین جزوه چاپ کرده بودند که در آن از رای دهندگان خواسته‌اند به حزب حاکم اعتماد نکنند.  این جزوه سه صفحه‌ای که خطاب به مردم فقیر و کارگران هندی نوشته شده، به تفصیل سیاست‌های ضد مردمی دولت و حزب حاکم را شرح می‌دهد.  آن‌ها شعارهایی علیه دولت سر دادند و خواستار قانونمندسازی وضعیت کارگران قراردادی و پیمانی و فصلی در کشور شدند.