کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر

جمعی از کارگران شهرداری ایرانشهر روز یکشنبه 16 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض، کارگران شاغل در شهرداری ایرانشهر بیش از ۵ ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و در عین حال  ۱۴ سال است به کارگران عیدی پرداخت نکرده‌اند.

وی همچنین می افزاید، طبق قانون کار کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند اما شهرداری ایرانشهر به این قوانین پایبند نیست.