کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر

کارگران شهرداری ایرانشهر روز شنبه 28 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.

این کارگران که در بخش خدمات و فضای سبز کار می‌کنند، می گویند هرکدام از آنها دارای ۵ ماه دستمزد معوقه  و ۱۳ سال عیدی پرداخت نشده می باشند. یکی از کارگران در این خصوص می گوید “طبق قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند اما شهرداری ایرانشهر به این قوانین پایبند نیست”.