کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر

روز یکشنبه ۲۵ دی ماه، شماری از کارگران پیمانی شاغل در عملیات غیر صنعتی ماهشهر، در محل کار خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

تجمع این کارگران در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی، پایه حقوق ناکافی، ساعات کاری زیاد و عدم رسیدگی به یگر مطالباتشان صورت گرفته است. آنها ضمن اعلام حمایت از فراخوان شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت برای اعتصاب روز سه شنبه اعلام کرده اند همراه با سایر همکاران خود در شهرهای مختلف در روز موعد دست به اعتصاب می زنند و تا رسیدن به کلیه مطالباتشتان به سر کار بازنخواهند گشت.