کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شرکت خدماتی پاکبان زاریس زاهدان

کارگران شرکت خدماتی پاکبان زاریس در زاهدان ،روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه، نسبت به پرداخت نشدن سه ماه حقوق دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران، اکثر نیروهای این شرکت خدماتی، بلوچ هستند و مطالبات مزدی آنها نه تنها به موقع پرداخت نمی شود بلکه حقوق بهمن ماه نیز با یک میلیون تومان کسری واریز شده است.”گفتنی است، عدم پرداخت به موقع مطالبات نارضایتی نیروهای این شرکت را به همراه داشته و شهرداری زاهدان نیز پاسخگو نیست.