کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران سایپا آذربایجان

کارگران شرکت قطعه سایپا آذربایجان روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه نسبت به افزایش کم حقوق با توجه به نرخ تورم اعتراض کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض، در نتیجه عدم پرداخت چندین ماه از دستمزدهای ناچیز کلیه کارگران این واحد تولیدی در  وضعیت معیشتی بسیار بدی به سر می برند. کارکنان این شرکت صنعتی اعلام کرده‌اند تا حصول نتیجه مطلوب و مدنظر خود به اعتراض خود ادامه خواهند داد.