کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران راه آهن قم

گروهی از کارگران  شرکت راه‌آهن قم روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در اعتراض به به پرداخت نشدن ۲ماه دستمزد و مزایای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض، صاحبان شرکت‌های پیمانکاری به دلیل قراردادهای موقت هرگونه اعتراض را با اخراج پاسخ می‌دهند. به همین دلیل بسیاری از کارگران برای حفظ شغل خود مجبور به سکوت هستند.وی همچنین می افزاید، با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته هرگونه دیرکرد در پرداخت کارگران به معنی استثمار دو ‌چندان آنها می‌باشد. اقلام و کالاهای اساسی روزانه گران می‌شود، بهمین دلیل روزانه حقوق و مزایای معوقه  نیز بی‌ارزش خواهد شد.