کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران راه آهن تهران

برخی از کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه‌آهن تهران صبح روز چهارشنبه 30 آذر ماه با برپایی تجمعی خواستار دریافت معوقات مزدی خود شدند..

این کارگران که در بخش نگهداری از خطوط ریلی کار می‌کنند؛ می‌گویند: هرکدام از آنها دارای دو ماه حقوق معوقه می باشند. در عین حال روز۲۶ آذر، که روز ملی حمل و نقل ایران بود، شرکت راه‌آهن به حساب همه کارگران رسمی و تجمعی خود مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان واریز کرد اما این مبلغ به کارگران پیمانکار تعلق نگرفت. گفتنی است کارگران معترض، خواستار رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم می باشند.