کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتراض کارگران اخراجی شهرداری اهواز

جمعی از کارگران اخراجی شهرداری اهواز روز شنبه 6 شهریور ماه با خواست بازگشت به کار در مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم ، مدتی است که حدود ۷۵ نفر از کارگران اجرائیات شهرداری اهواز علیرغم داشتن سوابق خدمتی ۵ ساله، بدلیل صدور نامه اخراج تدریجی و مشخص نبودن وضعیت قراردادها و سرنوشت شغلی، از کار تعلیق شده و حقوق آنان پرداخت نشده است. گفته می‌شود که فرمانداری اهواز تعیین تکلیف وضعیت و قرارداد این کارگران را به شورای شهر محول کرده، اما تاکنون اقدامی برای وضعیت قرارداد آنان صورت نگرفته است.