کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

اعتراض کارگران ابنیه فنی زنجان

کارگران خطوط ابنیه فنی زنجان روز سه شنبه 9 فروردین ماه نست به نامشخص بودن وضعیت مطالبات معوقه مزدی خود اعتراض کردند.

کارگران با بیان اینکه 29 روز از آغاز سال می‌گذرد و کارگران ابنیه فنی زنجان که در ناحیه ریلی شمال غرب واقع شده، هنوز دو ماه حقوق پایان سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند، افزودند: کارگران ابنیه فنی همواره مطالبات مزدی و سایر مزایای قانونی خود را با تاخیر دریافت می‌کنند. در حال حاضر شمار زیادی از کارگران به دلیل دریافت نکردن به موقع حقوق در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌برند. طبق اظهارات آن‌ها، جدا از دو ماه حقوق سال گذشته؛ کارگران بن ماه رمضان و سبد کالای نوروزی خود را طبق بخشانه مدیریت راه‌آهن به کارگران این ناحیه ریلی هنوز دریافت نکرده‌اند.