کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

جمعی از مراقبین سلامت طرح پزشک خانواده در  ایرانشهر واقع در جنوب استان سیستان وبلوچستان و نیروهای شرکتی  و بیمه روستایی  روز دوشنبه 14 مهر ماه نسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق دست به تجمع زدند.

تجمع کنندگان می گویند سه ماه است که هیچگونه پرداختی برای نیروهای شرکتی و قرارداد پزشک خانواده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر انجام نشده است. آنها افزودند:تنها نیروهای شرکتی با این مشکل مواجه نبوده بلکه نیروهای بیمه روستایی و برنامه پزشک خانواده نیز با این معضل مواجه هستند.