کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرستاران بیمارستان مهدیه تهران

روز دوشنبه 4 دی ماه شماری از پرستاران بیمارستان مهدیه تهران در اعتراض به پرداخت‌های ناچیز تجمع کردند.

این پرستاران در اعتراض نسبت به کار سخت و پرداخت‌های ناچیز گفتند:نسبت به دستمزد ناچیز،عدم اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری و فوق العاده خاص و اضافه کاری اجباری و ارزان اعتراض دارند.اضافه‌کاری سخت پرستاری با ساعتی 12 تا 16 هزار تومان شبیه بیگاری است؛باید معادلات مزدی پرستاران کشور تغییر کند. این پرستاران معترض با برگزاری این تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی مقامات رژیم و وزارت بهداشت به مطالبات پرستاران در این شرایط بحران اقتصادی شدند.