کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض پرستاران بیمارستان روحانی بابل

کادر پرستاری بیمارستان “روحانی” بابل در اعتراض به عدم پرداخت اضافه کار و کارانه خود با حضور در محوطه بیمارستان، خواستار پاسخگویی رئیس دانشگاه شدند.

این پرستاران با برپایی این تجمع خواهان رسیدگی به وضعیت خود با توجه به وضعیت کرونایی کشور شدند. آنها تاکید کردند طی این چند ماه همه گیری کرونا جان خودشان و خانواده‌شان را به خطر انداختند. هم خودشان و هم خانواده شان به کرونا مبتلا شدند. اما تنها ۱۰۰ هزار توماندریافتی داشتند.