کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض نیروهای پیمانکاری مترو تهران

جمعی از نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو تهران روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه، نسبت به  عدم پرداخت معوقات مزدی و سنوات خود دست به اعتراض زدند.

نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو اعلام کردند که شرکت پیمانکار قبلی، شرکت رایان شهر، عیدی، سنوات و حق مرخصی آنها را پرداخت نکرده است. معترضان افزودند: در  تغییر مدام پیمانکاران،بخشی از حقوق آنها زایل می‌شود و مشخص نیست با تغییر جدیدِ پیمانکار،معوقات مزدی نیروهای فروش بلیت مترو پرداخت شود یا خیر و تکلیفِ عیدی و سنواتشان نامشخص است.گفتنی است، آنان به شورای شهر، مترو، بازرسی شهرداری و شرکت رایان شهر مکاتبه کرده‌اند، اما با گذشت سه ماه هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند.