کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض سراسری معلولان کشور

«کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت» گزارش کرده است که روز یکشنبه ۲۲ مردادماه افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان در چند شهر کشور دست به تجمع زدند.

تا زمان تنظیم این خبر معترضان در تهران، مقابل نهاد ریاست جمهوری و در سایر شهرها از جمله تبریز، کرمانشاه، کردستان، اردبیل و شیراز مقابلِ سازمان بهزیستی تجمع کردند. طبق ماده ۲۷، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.  گفتنی است؛ قانون حمایت از معلولان که در سال ۹۶ مصوب شد، ضمانت اجرایی لازم را ندارد. دولت در قانون بودجه‌ی امسال، ردیفِ اعتباری مخصوص این قانون را حذف کرده است.